‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน’

เช็คคุณสมบัติ ให้กู้ 2 แสนไปค้าขาย ‘ออมสิน’ ปล่อย สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน’ ให้ทุกอาชีพ

เป็นที่หนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดีๆ จากทางธนาคาร ออมสิน สำหรับ ใครก็ตามที่กำลังต้องเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้ต่างๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ

หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ กับ บริการสินเชื่อเงินให้กู้ จากธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้ จุดประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ, เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ, ชำระหนี้สินอื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย, เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ, เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี, ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา,  เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน, ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน, ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์ หลักประกัน, บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด, หลักประกันทางธุรกิจ (เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด, อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เหมาะกับใคร?เหมาะกับการนำมาเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

รายละเอียดบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินคนละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →