เปิดวิธีลงทะเบียน ‘เงินอุดหนุนบุตร’

รีบลงทะเบียนได้รับทุกเดือนนาน 6 ปี เปิดวิธีลงทะเบียน ‘เงินอุดหนุนบุตร’ ช่วยเด็กแรกเกิด

 

เปิดวิธีลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นกรอกข้อมูลขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นจำนวน 600 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลจะต้องมีคุณบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ – ผู้ที่เป็นบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง-สินเชื่อ-บริจาค-เงินกู้-ประกันภัย

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • ผู้ปกครอง
  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด
  • มีสัญชาติไทย
  • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน–สินเชื่อ-บริจาค-เงินกู้-ประกันภัย

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) คลิกที่นี่
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) คลิกที่นี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2–สินเชื่อ-บริจาค-เงินกู้-ประกันภัย

สถานที่รับลงทะเบียน–สินเชื่อ-บริจาค-เงินกู้-ประกันภัย

 • กรุงเทพมหานคร : ณ สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) –สินเชื่อ-บริจาค-เงินกู้-ประกันภัย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

About Kornkanok Truststore Columnist

View all posts by Kornkanok Truststore Columnist →