‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน

‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้สินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท! ไม่ต้องใช้หลักประกัน พักหนี้ 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย 64

“ธ.ก.ส.” ให้เงินกู้สินเชื่อฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน แถมพักหนี้ให้ 6 เดือน
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 

ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

 

 

 

 

 

 

คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคงที่ 0.1% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน พักหนี้ให้ 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ส่วนแบ่งค่างวดนั้น ผู้กู้สามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 มิ.ย.64 ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ไลน์ @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th

 

 

 

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรรับมือปัญหาระลอกใหม่ โดยพักชำระหนี้ 6 เดือน – 1 ปี ให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน

ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) องค์กร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและที่ภาครัฐจะประกาศเพิ่ม พร้อมขยายเวลาเปิดรับคำขอสินเชื่อฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 10,000 บาท และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ

 

 

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระลอกใหม่ โดย ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมจากการพักชำระหนี้สินเชื่อต้นเงินทั้งระบบ เป็นเวลา 1 ปี ที่ดำเนินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ วิสาหกิจชุมชน

 

กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

 

และอยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดและที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม โดยธนาคารจะดำเนินการ 1) พักชำระต้นเงินสำหรับเกษตรกร 1 ปี 2) พักชำระต้นเงินผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ระยะเวลา 6 เดือน

 

กรณีเป็นสินเชื่อใหม่ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2563 ถึง

 

พฤษภาคม 2564 ให้พักชำระต้นเงินสินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมถึงพักชำระต้นเงินสินเชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

แก้หนี้นอกระบบออกไปอีก 1 ปี สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากระลอกใหม่ ในภาพรวม ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนรวมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน ผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

 

วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน โดยขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสนับสนุนสินเชื่อใหม่

 

เพื่อนำไปลงทุนและฟื้นฟูการผลิตผ่านโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →