‘สินเชื่อเงินด่วนกสิกร’ เงินเดือนน้อยกู้ได้

เงินเดือนแค่ 15,000 ก็กู้ได้ภายใน 30 นาที! ‘สินเชื่อเงินด่วนกสิกร’ ผ่อนเบา ดอกเบี้ยต่ำสูงสุด 15% ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)

 

โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loanที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ

(ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

หมายเหตุ กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

About Naphatsawan Truststore Columnist

View all posts by Naphatsawan Truststore Columnist →