‘ธ.ก.ส.’ โอนจ่าย ‘เงินประกันรายได้เกษตรกร’

รีบเช็กเลย! ได้ครบหรือยังไม่ได้
‘ธ.ก.ส.’ โอนจ่าย ‘เงินประกันรายได้เกษตรกร’ เข้าบัญชีแล้ววันนี้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงินประกันราคาข้าว” ซึ่งชาวนาบางรายยังคงติดตามความคืบหน้า

เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

แม้ว่า กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา

มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว : ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท /

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท / ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท / ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่าง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย : ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว / ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท / – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท / ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย / ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท


– ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว