‘กรุงไทย’ ปล่อยกกู้ ‘สินเชื่อ5 พลัส’ ไม่ใช้คนค้ำวงเงินสูง 1 ล้านบาท

กู้ง่ายไม่ใช้คนค้ำ รับสูงสุด 1 ล้านบาท
‘ธ.กรุงไทย’ ปล่อย ‘สินเชื่อ 5 พลัส’ วงเงินสูง 1 ล้านบาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus (5 Plus Multipurpose Loan) จากธนาคารกรุงไทย (KTB) สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการชำระหนี้
ที่มีกับสถาบันการเงินอื่นๆ เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน และมีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย ก็สามารถสมัครได้แล้ว จุดเด่นของสินเชื่อนี้ยังไม่หมดแค่นี้ – สินเชื่อ ประกันภัย
มีอะไรบ้าง มาดูกันให้วงเงินสูง โดยให้สูงสุดถึง 5 เท่าของเงินได้ หรือสูงสุด 1ล้านบาท ด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 5 ปี ช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้น ไม่มีสะดุดในทุกการใช้จ่ายให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ

เริ่ม MRR +7% ต่อปี โดยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 875% ต่อปี เรียกว่าต่ำกว่า ครึ่งต่อครึ่ง พร้อมคำนวณจากเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันในปีปฏิทิน
อัตราดอกเบี้ย : MRR + 7% ต่อปี (ปัจจุบัน = 14.875% ต่อปี) การคำนวณดอกเบี้ย : คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้กรณีผิดนัดนัดชำระหนี้ : คิด 25% ต่อปี -สินเชื่อ ประกันภัย
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : ตามปีปฎิทิน เงื่อนไขการชำระหนี้ ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยธนาคาร Auto Debit หักจากบัญชีเงินเดือน วงเงินกู้ 5 เท่าของเงินได้

หรือ สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน รูปแบบการค้ำประกัน
สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชี ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย – สินเชื่อ ประกันภัย
เงื่อนไขและเอกสารการสมัครคุณสมบัติผู้กู้ เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000.- บาท อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อายุไม่เกิน 60 ปี มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน – สินเชื่อ ประกันภัย
กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านบัญชีไม่ถึง 6 เดือน อนุโลมให้ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับผ่านเงินเดือนกับธนาคารอื่นประกอบการพิจารณาได้เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement)

หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 60 ปี รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทเอกสารทางด้านหลักประกัน – สินเชื่อ ประกันภัย
ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน เนื่องจากเป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักประกันวิธีการสมัคร สามารถสมัคร “สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus (5 Plus Multipurpose Loan)”
ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว