‘ธ.ประเทศไทย’ เคาะอัตราหนี้ล่าช้าใหม่ เหลือ 5% เริ่ม เมษา นี้

ดอกเบี้ยมาตรการใหม่ หายใจคล่องขึ้น
‘ธ.ประเทศไทย’ เคาะอัตราหนี้ล่าช้าใหม่ เหลือ 5% เริ่ม เมษา นี้

ครม. เห็นชอบ ปรับลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เหลือ 5% จากเดิม 7.5% พร้อมเปลี่ยนวิธีคิด และอัตราดอกเบี้ยใหม่ – สินเชื่อ
ช่วยลูกหนี้หายใจคล่องขึ้น เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
รายงานว่า นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้ และกรณีผิดนัดชำระหนี้จากร้อยละ 7.5
เหลือ ร้อยละ 5 สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – สินเชื่อ
ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับลดอัตตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงิน ส่งผลต่อ

การเจรจาโครงสร้างหนี้ได้ง่ายขึ้น ลดการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระดอกเบี้ยเกินสมควร
ในหนี้ที่ยังไม่เกิดการผิดนัด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน – สินเชื่อ
นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติด้านการเงินของไทยที่บังคับใช้มานาน 3 เรื่อง

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ ได้แก่ 1. เปลี่ยนให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้น
ต่างจากแนวเดิมที่หากผิดนัดเพียงงวดเดียวจะถูกคิดเบี้ยผิดนัดจากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมด 2. เปลี่ยนในส่วน – สินเชื่อ
ของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกได้ไม่เกินร้อยละ 3

ต่างจากก่อนหน้านี้ที่เจ้าหนี้จะกำหนดอัตราเบี้ยผิดนัดการชำระหนี้ได้เอง โดยทั้ง 2 กรณีแรกจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 3. กำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ให้ตัดชำระค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุด – สินเชื่อ
เป็นอันดับแรกจะบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากผู้ให้บริการทางการเงินจะต้องปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง