‘กรมจัดหางาน’ เปิดรับสมัครคนไทยวุฒิม.3 เงินเดือน 30,000

ด่วน! เปิดรับลูกจ้าง วุฒิ ม.3 เงินเดือน 30,000
‘กรมการจัดการงาน’ รับสมัครคนไทย ไปทำงานไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) 40 อัตรา ไปทำงานที่ไต้หวัน รายได้ 26,400 บาทต่อเดือน ระยะจ้างงาน 3 ปี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า – สินเชื่อ ประกันภัย
ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท)

มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปีคุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี ส่วนสูง 160 – 175 เซนติเมตร – เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี ส่วนสูง 150 – 165 เซนติเมตร – จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
– สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี – หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 – 25 เดซิเบล- ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี – หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สินเชื่อ ประกันภัย
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ – ค่ารูปถ่าย – ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) – ค่าตรวจสุขภาพ – ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

– ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม – ค่าวีซ่า – ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – ค่าประกันสุขภาพไวรัสโคโรนา 2019- ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
(รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท ) สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน – สินเชื่อ ประกันภัย
โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

กรณีคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน
และค่าเบี้ยประกันสุขภาพผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่ 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด – สินเชื่อ ประกันภัย
แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน4. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน “ไต้หวัน”และประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 – สินเชื่อ ประกันภัย
โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน “กรมการจัดหางาน” โทร. 1694

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว