เช็คเงื่อนไข ‘วันออมสิน’ แจกเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ

มอบเงินขวัญถุง 500 บาท ได้ทั่วประเทศ
เปิดเงื่อนไข ‘วันออมสิน’ แจกทารกแรกเกิด 1 เม.ย. นี้

ธนาคารฯ ได้มอบเงินขวัญถุง 500 บาท แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย.64 เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด
โดยบิดาหรือมารดาเด็กที่มีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา
และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดามาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธ.ค.64 เพื่อรับเงินขวัญถุงได้ฟรี … – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ออมสินมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กแรกเกิดในวันออมสิน 1 เม.ย. 64 แต่ต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กเกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2564 รับเงิน 500 บาท
ติดต่อขอรับเงินขวัญถุงก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย
2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้ ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ
ออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน
ตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว