‘สินเชื่อธนาคารประชาชน’ ปล่อยวงเงินสูง ผ่อนนาน 8 ปี

ไร้งานก็กู้ได้ จ่าย 200,000 ใช้แค่สมุดบัญชี
‘สินเชื่อธ.ประชาชน’ ปล่อนกู้วงเงินสูง ผ่อนสูงสุด 8 ปี

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ
โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน จำนวนเงินให้กู้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี เงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) ​ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
คุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

อเนกประสงค์ หลักประกันเงินกู้ สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน
ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน (2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท (2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั้วประเทศ หรือติดต่อสายด่วนธรชนาคารออมสิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –