‘สินเชื่อไทรทองฯ’ ปล่อยวงเงินสูง 20 ปีก็กู้ได้

สินเชื่อตั้งตัว กู้ง่ายรายละ 300,000
20 ปีก็กู้ได้ ‘สินเชื่อไทรทองฯ’ ปล่อยกู้วงเงินสูง แม้อายุน้อย

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จุดเด่นของโครงการเพื่อการอุปโภคบริโภค, เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
รายละเอียด สินเชื่อออมสิน จำนวนเงินให้กู้ 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
ดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระ ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ย

งวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้
ไม่เกิน 7 ปี เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน

ต้องไม่เกิน 65 ปี หลักประกัน กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี (2) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
(3) มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไปเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง
และมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น (2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –
มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว