‘ธ.ออมสิน’ เปิด 5 สินเชื่อ เปิดกู้ถึง มิ.ย.64

5 สินเชื่อ กู้ผ่าน ‘Mymo’ รับ 10,000-500,000
‘ธ.ออมสิน’ เปิดโครงการเงินกู้ใหม่ ต่ออายุถึง มิ.ย. 64

1. สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท – มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ เงื่อนไขสิน- วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท – อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน – ประกันภัย
– การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบ 2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คุณสมบัติของผู้ขอ
– เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี – เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ อายุ 20 ปีขึ้นไป – ประกันภัย
– ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ – ไม่เป็นลูกจ้าง ของธนาคารออมสิน

– วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท – อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
– ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) – ไม่ต้องค้ำประกัน – ประกันภัย
3. SMEs มีที่ มีเงิน คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” – เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เงื่อนไขสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้- ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี – ประกันภัย
4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว คุณสมบัติ – ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า

ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน- ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
– ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี- เงื่อนไขสินเชื่อ – วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 500,000 บาท- ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี- หลักประกัน – ประกันภัย
บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน – ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี 5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
คุณสมบัติ- เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเงื่อนไขสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย – อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี – วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว