‘เคหะสุขประชา’ เปิดเกณฑ์ จ่าย 1,500 ก็มีบ้านได้

จ่ายแค่ 1,500 มีบ้านใหม่ได้แม้รายได้น้อย
5 คุณสมบัติ ‘เคหะสุขประชา’ โครงการบ้านเช่าผู้มีรายได้ต่ำ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 TNN ONLINE รายงานความคืบหน้า โครงการบ้านเคหะสุขประชา หรือโครงการบ้านเช่า
สำหรับผู้มีรายได้น้อย หลังมีการเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา – สินเชื่อ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง

ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 โครงการ จำนวน 572 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า – สินเชื่อ
จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย มี 4 รูปแบบ ราคาเริ่มต้น ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน

สำหรับอัตราค่าเช่า มีดังนี้… – ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม.- กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน
พื้นที่ 30 ตร.ม. – กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน พื้นที่ 40 ตร.ม.- กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน พื้นที่ 50 ตร.ม. – สินเชื่อ
คุณสมบัติและเงื่อนไข ผู้มีสิทธิผู้จองโครงการ ได้แก่…- เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย – เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น – เป็นผู้ว่างงาน
เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ – สินเชื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด- บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้

เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด – เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์
ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติผู้สนใจจะจองได้เมื่อไร… เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 – สินเชื่อ
ผ่านเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND โทร. 1615

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว