‘เราชนะ’ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ รับ 7,000 วันนี้

คลิกดูแหล่งที่มาของข่าว

ประกาศแล้ว โอน 7,000 ในวันเดียว
‘เราชนะ’ รอบทบทวน ประกาสรายชื่อกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ

วันที่ 18 มีนยาคม 2564 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง รายงานว่า ความคืบหน้าการประกาศผลการทบทวนสิทธิ
รอบที่ 2 ของประชาชนที่ลงทะเบียน เราชนะ แต่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจำนวน 7,000 บาท และได้แสดง – สินเชื่อ
ความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบ

ผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ – สินเชื่อ
คือ ประชาชนที่การคัดกรองคุณสมบัติเรื่องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
หรือการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี – สินเชื่อ
2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 วิธีตรวจสอบสิทธิ เราชนะ มีดังนี้… 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ 3. กรอกข้อมูล เช็กสิทธิเราชนะ ดังนี้… – หมายเลขบัตรประชาชน – ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย – สินเชื่อ
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน) 4. คลิก ตรวจสอบสถานะ – หากได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า

ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด – หากไม่ได้รับสิทธิเราชนะ
ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี – สินเชื่อ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยา โอนเข้าจำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564