ผ่อนง่ายแม้รายได้ 9,000 ‘บ้านธอส.เพื่อคุณ’ สินเชื่อบ้านพร้อมที่ดิน

ดอกเบี้ยแค่ 0.75 บาท ได้ทั้งบ้านและที่ดิน
เปิดวิธีสมัครสินเชื่อ ‘บ้านธอส.เพื่อคุณ’ ปล่อยกู้สูงสุด 3 ล้าน

โครงการซื้อบ้านพร้อมที่ดินกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) – สินเชื่อ ประกันภัย
วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาผ่อน ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี – สินเชื่อ ประกันภัย
และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม ปีที่ 1 = 2.86% ต่อปี

ปีที่ 2 = 3.86% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR – 1.29% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน – สินเชื่อ ประกันภัย
คุณสมบัติ ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน ใบรับรองเงินเดือน – สินเชื่อ ประกันภัย
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ) – สินเชื่อ ประกันภัย
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง อื่นๆ (ถ้ามี)

คลิกเพื่อดูแหล่งที่มาของข่าว