เตรียมเฮ! ไม่เรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ รับสูงสุด 1,000 บ.

บำนาญเหมือนมรดก รับสูงสุด 1,000 บ.
เตรียมเฮ! เบี้ยคนชรา ไม่เรียกคืนแม้สิทธิซ่ำซ้อน

หลังจากที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ….ในวาระ 2-3 เมื่อพิจารณา
แล้วเสร็จได้สาระสำคัญโดยสรุปได้ว่า การนำเงินจากภาษีบาป อันได้แก่ สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ 2 หรือไม่เกิน 4,000 ล้านต่อปี
นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ

ทั้งนี้บังคับใช้ได้เมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับเงิuช่วยเหลือดังกล่าว พล.ร.อ. พลวัฒน์ สิโรดม ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ
ชี้แจงว่า เงิuช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้ จะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีรายได้น้อยไม่เกิน 100,000 ต่อปี
ที่ได้ไปขึ้นทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะไม่มีสิทธิ์ ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เงิuคนละเท่าใด

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะไปกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้งทั้งนี้ ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวในวาระ 3 ด้วยคะแนน 181
ต่อ 0 งดออกเสียง 6 ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปและหลังจากที่เดินประเด็นบนโลกออนไลนือย่างหนักนั้น นายประภาศ คงเอียด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีผู้สูงอายุหลายรายถูกเรียกคืนเงิuเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่ารับสิทธิซ้ำซ้อน

กับการรับเงิuบำนาญพิเศษนั้น ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้สามารถจ่ายเงิuทั้งสองกรณีได้ โดยไม่ขัด
กับข้อระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เพราะกรมบัญชีกลางไม่มีอำนาจในส่วนนี้ และหากกระทรวงมหาดไทยแก้ไขกฎระเบียบเรียบร้อยและส่งเรื่อง
มาที่กรมบัญชีกลางแล้ว ทางกรมในฐานะที่รับผิดชอบการจ่ายเงิuก็พร้อมจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามสิทธิที่ควรได้รับทั้งสองกรณี“ส่วนตัวผมมองว่า

ผู้ที่ได้รับเงิuเบี้ยคนชรา เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาควรได้รับ ส่วนสิทธิที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่น เช่น บุตรรับราชการและ1สียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นต้น ลักษณะนี้เปรียบเสมือนเป็นมรดกพ่อแม่ผู้1สียชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรได้รับเงิuบำนาญพิเศษในส่วนนี้ด้วยควบคู่กับเงิuเบี้ยสูงอายุไม่ควรไปตัดสิทธิเขา”.
และกฎหมายหรือบทสรุปเรื่องสิทธิซ้ำซ้อนจะเป็นอย่างไรคงต่อรอติดตามข่าวจากกระทรวงอย่างใกล้ชิดเพราะสิทธฺเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม