เงื่อนไขเงินกู้จาก ‘ธ.ก.ส.’

เงื่อนไขเงินกู้จาก ‘ธ.ก.ส.’

เปิดเงื่อนไขและวิธีกู้เงิน ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ Smart Cash ให้กู้ 50,000 บาท มีอะไรบ้างเช็กเลย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 – (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วงเงิน กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเงินกู้ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ หลังกการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR+3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR+3+3) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน หลักประกันเงินกู้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่ดินจำนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้ การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ตามประกาศของธนาคาร ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.sanook.com/money/826752/