‘บสย.’ ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเงินกู้

‘บสย.’ ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเงินกู้

โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) กลุ่มเป้าหมาย -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท – (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขั้นตอนการใช้บริการ บสย. รูปแบบที่ 1– (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

1.ผู้ประกอบการ smes ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2.สถานบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหลักตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินและยื่นคำขอค้ำประกันสินเชื่อมายัง บสย. -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3.บสย.พิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อและส่งหนังสือค้ำประกันให้สถาบันการเงิน 4.สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการ SMEs -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

รูปแบบที่ 2 การค้ำประกันแบบไดเร็คการันตี 1.ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือค้ำประกัน บสย. 2.บสย.พิจารณาและออกหนังสือรับรองการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ SMEs -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

นำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (บสย.สามารถนำหนังสือรับรองการค้ำประกันให้สถานบันการเงินโดยตรงตามที่ SMEs เห็นชอบ) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3.สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้นๆแล้วแจ้งความประสงค์มายัง บสย. 4.บสย.ออกหนังสือค้ำประกันส่งให้ธนาคารจากนั้นสถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ- (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ สถาบันที่ร่วมลงนาม MOU ปัจจุบัน ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงไทย 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 4. ธนาคารออมสิน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

5. ธนาคารกสิกรไทย 6. ธนาคารทิสโก้ 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร- (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

10. ธนาคารยูโอบี 11. ธนาคารกรุงเทพ 12.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 13.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 14.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย- (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.tcg.or.th/customer_step.php