ตรวสอบประกับรายได้เกษตกร

ตรวสอบประกับรายได้เกษตกร

ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) –

(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

Rubber tree and bowl filled with latex.

ทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี ทั้งกรณีข้าวและยางพารา เริ่มที่ ยางพารา ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2” งวดที่ 5 -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง เคาะไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง ทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และยางก้อนถ้วย สูงกว่าราคาประกันตามโครงการฯ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายาง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่าง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายาง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สูงกว่าราคาที่ทางโครงการฯ ประกันไว้ ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.34 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 60 บาท/กก. -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 62.43 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 57 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.74 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 23 บาท/กก. -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการฯ ล่าสุด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไปแล้วจำนวน 7,194.16 ล้านบาท จ่ายให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง จำนวน 1,365,910 ราย -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ย้ำเนื่องด้วยราคายางช่วงนี้ค่อนข้างปรับตัวน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาจากฤดูปิดกรีด ทำให้มีการปรับตัวของส่วนต่างราคาที่ไม่มาก -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดที่ผ่านมา ไม่ต้องกังวลใจทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีตามกระบวนการให้ครบถ้วนอย่างแน่นอน -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

PHRAE, THAILAND – 2017/08/10: Thai farmers gather to plant rice in a rural paddy field. Thailand is one of the largest rice producers in the world. (Photo by David Longstreath/LightRocket via Getty Images)

ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงินประกันราคาข้าว” -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ได้จาก https://chongkho.inbaac.com/ -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928805