สินเชื่อเงินกู้บัตรคนจน ‘ธนาคารออมสิน’

สินเชื่อเงินกู้บัตรคนจน ‘ธนาคารออมสิน’

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกันกู้ 10,000 บาท

ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี

เป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน

กรณีกู้สินเชื่อ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ

โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินสินเชื่อกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

และการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก และเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) -สินเชื่อ

วิธี กู้สินเชื่อเงินบัตรคนจน ไม่ใช้คนค้ำ 2564 สินเชื่อออมสิน 50000 (สวัสดิการแห่งรัฐ) นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว

ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินกู้เงินบัตรคนจน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ

เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ และมีที่อยู่แน่นอน ดอกเบี้ย ระยะเวลา ออมสินเปิดให้กู้เงินบัตรคนจน -สินเชื่อ

ได้นาน 3 ปี – 5 ปี ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ โดยกำหนดให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เป็นหลักประกันเงินกู้ สนใจทำอย่างไร ผู้ที่สนใจสินเชื่อ สามารถเตรียมเอกสารคือ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) 4.รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อแจ้งขอสินเชื่อ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ 1115