‘สินเชื่อชีวิตสุขสันต์’ จาก ‘ออมสิน’

‘สินเชื่อชีวิตสุขสันต์’ จาก ‘ออมสิน’

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ จุดเด่น เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณสุขสันต์ได้อีกเยอะ รายละเอียดสินเชื่อ(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

BANGKOK, THAILAND – 2020/03/27: A banker from the Government Saving Bank talking to customers wearing surgical masks as a preventive measure, during the coronavirus (Covid-19) pandemic.
Thai government imposed a state of emergency decree that started on March 26, 2020 for the tackle to coronavirus (Covid-19) pandemic. On March 27, 2020 Thai public health ministry reported 91 new cases patients of coronavirus (Covid-19), raising the total to 1,136 and 5 deaths. (Photo by Vachira Kalong/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

จำนวนเงินให้กู้ 1. เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท 2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ระยะเวลาชำระ 1.เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้ 2.ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำ (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3.เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ 1.บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

2.ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร หลักประกัน สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ -เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน -อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว -ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ดังนี้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

-เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน -ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ -เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน (สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี -ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.gsb.or.th/personals/life/