สินเชื่อ-เงินกู้ ประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

สินเชื่อ-เงินกู้ ประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

ออมสินปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย กู้สูงสุดคนละ 200,000 บาท – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ได้มีการปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จุดเด่น – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อ – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน 200,000 บาท – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ย – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระเงินกู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคเพื่อจำหน่าย มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ขำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อไป หลักประกัน ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา – (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)