สินเชื่อเพื่อลูกค้าบัญชี ‘ธ.ก.ส.’

สินเชื่อเพื่อลูกค้าบัญชี ‘ธ.ก.ส.’

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. วัตถุประสงค์ เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส.

เพียงท่านเป็น ลูกค้าผู้ฝากเงิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. -สินเชื่อ

ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการสินเชื่อแด่ท่าน

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่าน และบุคคลในครอบครัว -สินเชื่อ

วงเงินกู้ เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก -สินเชื่อ

หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย – กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน -สินเชื่อ

คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี – กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน -สินเชื่อ

คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 1 ปี หลักประกัน เงินฝากที่ ธ.ก.ส. -สินเชื่อ

ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์ เอกสารประกอบการขอกู้ – สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน(นิติบุคคล) -สินเชื่อ

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ -สินเชื่อ

เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น * ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท