สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค ‘กสิกร’

สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค ‘กสิกร’

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย … ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็นในชีวิตได้ง่ายๆ

วงเงินกู้ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด -สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือรวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ -สินเชื่อ

-สินเชื่อ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย คิดอัตรา MRR + 2% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก การคิดดอกเบี้ย คิดคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน -สินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารทั่วไป สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน -สินเชื่อ

สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร) -สินเชื่อ

สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)-สินเชื่อ

กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 หลัง -สินเชื่อ

-สินเชื่อ หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04 -สินเชื่อ