สินเชื่อเงินสด 30 นาทีจาก ‘กสิกร’

สินเชื่อเงินสด 30 นาทีจาก ‘กสิกร’

สินเชื่อเงินสด 30 นาที กสิกร สืนเชื่อเงินสด 30 นาทีอนุมัติที่มีเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาทขึ้นไป และมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นสินเชื่อเงินสดจากธนาคารยักษ์ใหญ่-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ก็คือสินเชื่อเงินด่วนกสิกร ซึ่งทางกสิกรได้ระบุไว้เลยว่าสมัครที่สาขาอนุมัติสินเชื่อเงินสด 30 นาที โดยเตรียมเอกสารให้ครบแล้วสมัครได้ที่ทุกสาขาในเขตกรุงเทพ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

รายละเอียดการสมัคร >> ผู้มีรายได้ประจำ คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน หรือ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย) หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค) บริจาค)

เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เจ้าของกิจการ คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เอกสารประกอบการสมัคร กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล เอกสารแสดงตัวตน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล เอกสารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท เอกสารแสดงรายได้ สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน-(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท -(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/personal/loan/personal-loan