‘เคหะประชาสุข’ เริ่มต้น 1,500

‘เคหะประชาสุข’ เริ่มต้น 1,500

(สินเชื่อ-เงินกู้)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 TNN ONLINE รายงานความคืบหน้า โครงการบ้านเคหะสุขประชา หรือโครงการบ้านเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย หลังมีการเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ (สินเชื่อ-เงินกู้)

และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 โครงการ จำนวน 572 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า (สินเชื่อ-เงินกู้)

จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย มี 4 รูปแบบ ราคาเริ่มต้น ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน(สินเชื่อ-เงินกู้)

สำหรับอัตราค่าเช่า มีดังนี้… – ผู้สูงอายุ/ผู้พิ ก า ร เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม. – กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม. (สินเชื่อ-เงินกู้)

(สินเชื่อ-เงินกู้)
– กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน พื้นที่ 40 ตร.ม. – กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน พื้นที่ 50 ตร.ม. คุณสมบัติและเงื่อนไข ผู้มีสิทธิผู้จองโครงการ ได้แก่…

(สินเชื่อ-เงินกู้)

– เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย – เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องจากการแพร่ระบาด อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น

(สินเชื่อ-เงินกู้)
– เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อเวนคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด

(สินเชื่อ-เงินกู้)
– บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด – เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์

ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ ผู้สนใจจะจองได้เมื่อไร… เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND โทร. 1615 (สินเชื่อ-เงินกู้)

ที่มา : https://money.kapook.com/