โอนช่วยเหลือเกษตรกร 500 บาท-สินเชื่อ

โอนช่วยเหลือเกษตรกร 500 บาท-สินเชื่อ

ตรวจสอบเช็ค “เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500” รอบสอง ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 กันอย่างต่อเนื่อง -สินเชื่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศจะทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564-สินเชื่อ

-สินเชื่อ-ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี-สินเชื่อ

เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร -สินเชื่อ

-สินเชื่อ-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท

เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในต่างจังหวัด ได้นัดหมายเกษตรกรสามารถการโอนเงิน-สินเชื่อ-

ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท รอบสองได้ที่สำนักงานสาขา ขั้นตอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท 1. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงิน หากอยากทราบจํานวนเงินที่ได้รับ -สินเชื่อ

-สินเชื่อ-เพียงนําสมุดบัญชีเงินฝาก ไปปรับกับตู้ปรับสมุดบัญชีของ ธกส.ได้ทุกสาขาในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 2. ผู้ที่มีบัตร ATM สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ ATM

-สินเชื่อ-ได้ทุกธนาคารในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง (ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ครั้ง/เดือน กรณีต่างธนาคารในเขตจังหวัดเดียวกัน) 3. ผู้ที่ไม่มีบัตร ATM หากต้องการถอนเงิน

ต้องนําสมุดบัญชีเงินฝากไปดําเนินการถอนเงิน ที่ ธกส. และขอความร่วมมือให้มาดําเนินการตาม วัน เวลานัดหมาย 4. ธ.ก.ส.ขอเรียนให้ทราบว่า เงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้ว -สินเชื่อ

ท่านสามารถเบิกถอนเมื่อจําเป็น ต้องใช้จ่ายเมื่อไรก็ได้ ไม่จําเป็นต้องรีบถอนตามที่กําหนด และเพื่อความสะดวก ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนท่าน ใช้แอพพลิเคชั่น A-Mobile/SMS Alert -สินเชื่อ

เพื่อให้แจ้งเตือนเงินเข้า – ออก ทําธุรกรรมอื่นๆ ข่าวสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์ธนาคารและราคาสินค้าทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง วิธีการตรวจสอบ -สินเชื่อ

-สินเชื่อ-“เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500” 1. เช็ค “เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500” ได้ที่ chongkho.inbaac 2. โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

3. กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้ว-สินเชื่อ