สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

สินเชื่อ SME มีที่มีเงิน

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ “เอสเอ็มอี” (SMEs) ในภาค “ธุรกิจท่องเที่ยว” และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supply Chain) หลังคณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลาการให้สินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” ของธนาคาร “ออมสิน” โดยเริ่มเปิดให้ “ลงทะเบียนขอสินเชื่อ”

ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ก่อนไปขอสินเชื่อ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ชวนไปทำความเข้าใจเงื่อนไข

และรายละเอียดของโครงการ ตลอดวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อ ที่ช่วยให้สามารถให้ดำเนินการ “ขอกู้” ได้ง่ายขึ้น ใครขอสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” ของธนาคาร “ออมสิน” ได้บ้าง?

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ

หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ -สินเชื่อ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก 3. ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว -สินเชื่อ

โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่ เงื่อนไขสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” – วงเงินต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินสินเชื่อให้กู้ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด – ดอกเบี้ย ปีที่ 1 : ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี ปีที่

2 : ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี ปีที่ 3 : ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี – ระยะเวลากู้ 3 ปี – วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท – หลักประกันการกู้เงิน ใช้ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน 2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – สินเชื่อ

วิธีขอสินเชื่อ “SMEs มีที่มีเงิน” จาก “ออมสิน” 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน 2. เลือกเมนู “ลงทะเบียน SMEs มีที่มีเงิน สำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว”