กยศ. ให้ผ่อนเดือนละ100ได้ -สินเชื่อ

กยศ. ให้ผ่อนเดือนละ100ได้ -สินเชื่อ

กยศ.สยบดราม่าหักเงินเดือนลูกหนี้-นายจ้าง ยันหากลูกหนี้ไม่พร้อม ขอลดหักเดือนเหลือแค่เดือนละ 100 บาท แต่ที่เหลือต้องโปะภายใน 5 ก.ค.นี้ โดยยื่นได้ผ่านแอพฯ “กยศ.

Connect” ส่วนนายจ้าง ถ้าไม่พร้อมก็แจ้งได้โดยไม่ต้องชดใช้และเสียเงินเพิ่ม 2% แทนลูกหนี้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงถึงกรณี

กยศ.ได้ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืมเงินและนำส่งเงินชำระคืนกองทุนฯว่า ที่ผ่านมากองทุนได้เริ่มดำเนินหักเงินเดือนผู้กู้ยืมกับ กยศ.เข้ากองทุนฯ ตั้งแต่เดือน -สินเชื่อ

มิ.ย.61แล้ว โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรายใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งมีการหักเงินเดือนไปแล้ว 14,813 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 1.26

ล้านราย สินเชื่อ และในเดือนมี.ค.นี้ จะหักเงินเดือนกับภาคเอกชนเพิ่มอีก 92,935 แห่ง จำนวนผู้กู้ยืม 466,000 ราย ซึ่งจะทำให้มีนายจ้างต้องทำหน้าที่หักเงินเดือน 107,000 แห่ง รวมลูกหนี้

1.735 ล้านราย อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการหักเงินเดือน กองทุนไม่ได้ใจร้ายกับนายจ้าง หรือผู้กู้ยืม โดยมีการอนุโลมผ่อนปรนให้ เพราะหากใครยังไม่มีความพร้อมก็ขอให้แจ้งปรับลดจำนวน

เงินงวดที่หักเงินเดือนได้ โดยแจ้งเข้ามาได้ที่แอพพลิเคชั่น “กยศ. Connect” โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดให้ครบตามจำนวนที่

ต้องชำระ ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้รายปีในวันที่ 5 ก.ค.นี้ สินเชื่อ “ปกติการคำนวณยอดหักเงินเดือน กองทุนจะใช้ยอดหนี้ของทั้งปีมาหารด้วย 12 เดือน และให้ผู้กู้ทยอยจ่ายเป็นรายเดือน แต่ถ้า

เหลือเดือนไม่ครบ 12 เดือน ก็จะหารด้วยจำนวนเดือนที่เหลือ ซึ่งหากลูกหนี้รู้สึกมีภาระการผ่อนรายเดือนสูงไป จนกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็สามารถขอแจ้งลดวงเงินได้ขั้นต่ำเพียง

100 บาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนลำดับขั้นตอนการหักเงินเดือนผู้กู้จะถูกหักเงินเข้า กยศ. เป็นรายการที่สาม ต่อจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม” นายชัยณรงค์ กล่าวว่า กรณีนายจ้างไม่มีความพร้อมหักเงินเดือนลูกจ้าง กยศ.ก็เปิดโอกาสให้นายจ้างแจ้งเหตุผลข้อขัดข้อง

หรือความจำเป็นที่ไม่สามารถหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไม่ต้องชดใช้เงิน และจ่ายเงินเพิ่ม 2% ให้กับกองทุน ซึ่งกองทุนยินดีที่จะอนุโลมและผ่อนผันให้ ที่สำคัญที่ผ่านมา กยศ.ยังไม่เคยเรียก สินเชื่อ

ให้นายจ้างชดใช้เงินหรือเรียกเงินเพิ่มจากนายจ้างแต่อย่างใด สำหรับ กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว การจะขอทุน

กยศ. นั้นต้องมารู้จักประเภทผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้กู้ยืมรายใหม่ ,ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือ เปลี่ยนสถานศึกษา, ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี สินเชื่อ