สินเชื่อกรุงไทย กู้ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อกรุงไทย กู้ได้ทุกอาชีพ

ธนาคารกรุงไทยเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่สามารถกู้เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เช่นเดียวกับสินเชื่อกสิกรไทย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ทำให้สามารถก็กู้เงินธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับวันนี้ ท่านใดที่สนใจ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่จะไม่เกิน 1 ล้านบาท และมีจุดเด่น ที่ ไม่ต้องค้ำ ประกันและ ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยก็ยังสามารถกู้ได้ สินเชื่อ Smart Money เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการ เงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือจะนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมี

ข้อแม้อยู่ว่าท่านต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะขอสินเชื่อผ่าน กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ สามารถขอได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพ จุดเด่นสิน เชื่อ – วงเงินกู้ยืมได้สูงสุด ถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท – ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับ ธนาคารกรุงไทย ก็ทำได้ เพียงแค่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป – กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนค้ำ ให้วุ่นวาย อัตราดอกเบี้ย – บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี – ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ – เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาท – มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี – ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป จะต้องมีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ  30,000 บาท ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี – ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เอกสารประกอบการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ – สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ – บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี) – ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ – Statement

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน – เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) – เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อดังกล่าว โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปี ส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินกรุงไทยได้สูงสุด 5

แสนบาท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 22% ต่อปี เพิ่มเติมคือสินเชื่อนี้ก็เป็นสินเชื่อกรุงไทยสําหรับข้าราชการได้ด้วย ซึ่งระยะเวลาการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือ เจ้าของกิจการก็สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนเลย ทางด้านคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ โดยจะต้องมึรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และมีอายุงานหรือเปิดร้านมามากกว่าที่กำหนดดังภาพ ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน