สินเชื่อ ‘สวัสดิการเปี่ยมสุข’ กสิกรไทย – สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘สวัสดิการเปี่ยมสุข’ กสิกรไทย – สินเชื่อเงินกู้

สวัสดีค่ะ วันนี้เราขอนำสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มาให้ท่านที่สนใจและกำลังมองหา เงินกู้ สักก้อนเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับอุปโภค หรือ บริโภค ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือหมุนเวียน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ในช่วงสถานการณ์ไวรัส โควิต -19 ที่ได้ส่งผลกระทบ ต่อทุกกลุ่มอาชีพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไว้ใช้เป็นทุนสำรองในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ทางธนาคารต่างๆ ได้ออกสินเชื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เงินให้กู้ยืม มาให้กับผู้ที่ต้องการ เงินกู้มาใช้จ่าย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ สวัสดิการเปี่ยมสุข จากธนาคาร กสิกรไทย โดยมีวง เงินให้กู้ยืม สูงสุด ตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นานสูงสุด 24-60 เดือน รายละเอีดมีอะไรบ้าง มาติดตามอ่านข้างล่างกันต่อเลยค่ะ รายละเอียด สินเชื่อ สวัสดิการเปี่ยมสุข 1. ให้ดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สำหรับหน่วยงาน ที่มีบันทึกข้อตกลง กับทางธนาคาร 2. วง เงินกู้ ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด 3. วง เงินกู้ ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด 4. วง เงินกู้ ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสม รวมผลประโยชน์ เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน 5. ไม่มีค่า (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ธรรมเนียม จัดการให้กู้ 6. ไม่มีค่าปรับ กรณีชำระปิดบัญชีก่อน กึ่งหนึ่งของสัญญากู้ 7. ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา เงินกู้ คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ 1. อายุผู้ขอกู้ รวมระยะเวลาผ่อนชำระ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณ ที่หน่วยงานได้กำหนดใว้ 2. เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ. กสิกรไทย เป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร 3. เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน 4. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ 5. อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน) 6. ได้รับการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

พิจารณาจากหน่วยงาน ต้นสังกัด ของผู้กู้ เอกสารประกอบการสมัคร 1. เอกสารทั่วไป 1.สำเนาบัตรประชาชน ที่เห็นรูปหน้า และเลข13 หลักชัดเจน 2.สำเนาบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ธนาคารกสิกรไทย 3.หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร) 4.สำเนาใบแจ้งยอด เงินสมาชิกกองทุน สำรอง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เลี้ยงชีพ 5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2. เอกสารแสดงรายได้ 1. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา) 2. กรณีใช้หนังสือ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

รับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสาร สำเนารายการเดินบัญชี ย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน 3. กรณีมีรายได้อื่น นอกเหนือจากงานประจำ เช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด *หมายเหตุ ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง ในเอกสารทุกฉบับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามนโยบาย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใดที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ธนาคาร กสิกรไทย สาขาใกล้บ้านคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-8888888 กด 04 (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://varietymild.com/