สินเชื่อ ‘ข้าราชการบำนาญ’ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘ข้าราชการบำนาญ’ -สินเชื่อเงินกู้

สำหรับสสินเชื่อข้าราชการบำนาญ-ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จุดเด่น เพิ่มอำนาจใช้จ่าย…เสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว รายละเอียดสินเชื่อ สถาบันการเงิน : ธนาคาร กรุงเทพ ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู กรุงเทพ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ทุกผลิตภัณฑ์ ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อข้าราชการบำนาญ ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์ จุดเด่น : เพิ่มอำนาจใช้จ่าย…เสริมสภาพ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

คล่องทางการเงินของท่านในวันนี้ เพื่อเติมเต็มทุกฝันของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญให้เป็นจริงได้ ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ผ่อนนาน อนุมัติง่าย รับเงินไว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (บำเหน็จตกทอด) รายละเอียดหลักประกัน : หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ผู้มีสิทธิ์กู้ : (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ) คุณสมบัติผู้กู้ : 1.สัญชาติไทย 2.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ 3.อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ต้องไม่เกิน 90 ปี 4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร 5.มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด วงเงินกู้ : ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลัก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ประกัน วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ระยะเวลากู้ : สูงสุดไม่เกิน 360 เดือน วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตรา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดอกเบี้ย MLR-0.375% ต่อปี (MLR = 5.25% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตาม (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : ผู้กู้ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัด เท่ากับ MLR +1.625% ต่อปีและไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ใน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ประกาศธนาคาร โดยคานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัด และเมื่อมีการผิดนัดติดต่อกันตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะเรียกเงินบาเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญจากกรมบัญชี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กลางเพื่อชาระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าการทวงหนี้ : ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของยอดสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ การชำระคืนเงินกู้ ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

บริการสินเชื่อ สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ หมายเหตุ : – สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 1333 คำ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสิน
ใจ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.checkraka.com/