สินเชื่อ ‘สวัสดิการ’

สินเชื่อ ‘สวัสดิการ’

ออมสินให้สินเชื่อสวัสดิการสุดพิเศษ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานราชการ จุดเด่นของสอนเชื่อนี้คือ สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ สำหรับรายละเอียดสินเชื่อ 1.สถาบันการเงิน : ธนาคาร ออมสิน ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง

ดู ออมสิน ทุกผลิตภัณฑ์ 2.ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อสวัสดิการ 3.ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน 4.วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่ออเนกประสงค์, สิน

เชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า, สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance 5.จุดเด่น : สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ 6.ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 7.รายละเอียดหลักประกัน

: 1. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้ 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุ

สัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการ

ตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ

1 ปี 2 คน 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ผู้มีสิทธิ์กู้ : เฉพาะข้าราชการ, เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ คุณสมบัติผู้กู้ :

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการ

อัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร วงเงินกู้ : ไม่เกิน 40.0 เท่าของ

รายได้ สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร)

ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ระยะเวลากู้ : สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน

ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย

แบบลดต้นลดดอก หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : 14% ต่อปี