สินเชื่อ ‘ไทรทองอเนกประสงค์’ ผ่อนนาน 25 ปี

สินเชื่อ ‘ไทรทองอเนกประสงค์’ ผ่อนนาน 25 ปี

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สมชื่อ เพราะคุณสามารถกู้ยืมเงินจากสินเชื่อดังกล่าวมาใช้จ่ายสำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค ลงทุนทำธุรกิจ ประกอบอาชีพ รวมไป

ถึงการปลดหนี้นอกระบบ โดยสินเชื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นเงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสูด 7 ปี สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท และสูงสุด 25 ปี สำหรับเงินกู้มากกว่า

300,000 บาท ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 65 ปี มีรายได้ประจำแน่นอน กรณีใช้บุคคลค้ำประกันจะกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะสามารถกู้เงินได้

สูงสุด 10 ล้านบาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ หรือปลดหนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสดที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแน่นอน สำหรับ จุดเด่นของสินเชื่อนี้ คือ เป็นเงินกู้ระยะยาว

แบบผ่อนชำระ การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว

และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น รายละเอียดหลักประกัน : กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ – มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี – มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ – มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ – เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือน

ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป – เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป – เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ

ของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป – เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร -สินเชื่อ

หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้ – เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น – ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทาง าธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้สินเชื่อกับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ

5,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน ระยะเวลากู้ :

ไม่เกิน 25 ปี วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.75 % ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์

ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : 14% ต่อปี -สินเชื่อ