สินเชื่อ ‘เพื่อการศึกษาในประเทศ’ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘เพื่อการศึกษาในประเทศ’ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทย อีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับการศึกษา ของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแต่ไม่มีเงิน สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทย เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่เหมาะแก่ผู้ที่ประสงค์เรียนต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ และวันนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เราก็ได้นำข้อมูลอย่าง สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทย มาฝาก เผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ สำหรับคนรักเรียน ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็น (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต มีรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สถาบันการเงิน : กรุงไทย ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง) วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย) จุดเด่น : ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้

จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

รายละเอียดหลักประกัน : บุคคลผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ 2.พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 4.ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (บุคคลที่ทำงานแล้วและต้องการศึกษาต่อ), บิดา หรือ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา คุณสมบัติผู้กู้ : 1.บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ 2.มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ 4.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ ข้าราชการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

วงเงินกู้ :ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลากู้ : สูงสุด 10 ปี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : 1.ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี/หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ/บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3% ต่อปีกรณีมีหลักทรพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75% ต่อปี กรณีจำนำเงินฝาก : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2% 2. ประเภท Inter/English Program อนุบาลถึง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

มัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยดังนี้ กรณีบุคคลค้ำประกัน : MRR+3% กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75% กรณีจำนำเงินฝาก : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประเภทที่นำมาค้ำประกัน+2% (MRR=6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)