เงิน ‘สงเคราะห์บุตร’ เพิ่มจาก 600 เป็น 800 – สินเชื่อ

เงิน ‘สงเคราะห์บุตร’ เพิ่มจาก 600 เป็น 800 – สินเชื่อ

กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64 โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เฟซบุ๊กเพจ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่ (สินเชื่อ – การเงิน)

เกิน 3 คน ว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่ง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกัน

พัฒนาประเทศชาติ สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท เป็น 800 บาท อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจาก (สินเชื่อ – การเงิน)

ระบบตัดจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อน การตัดจ่าย ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกัน

สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) การเช็คเงินสงเคราะห์บุตร กับประกันสังคม คุณสามารถเช็คสถานะการทำจ่ายของประกันสังคมได้จาก

บริการ ประกันสังคมออนไลน์ หรือแอพได้ ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพ SSO Connect แล้วเข้าสู่ระบบ หรือเว็บประกันสังคม (ถ้ายังไม่มี สมัครสมาชิกระบบเช็คสิทธิ์ประกันสังคม) ขั้นตอนที่ 2 ถ้าใช้แอพไปที่การเมนู การเบิก (สินเชื่อ – การเงิน)

สิทธิประโยชน์ ถ้าใช้เว็บไปที่เมนูการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงรายการทำจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แยกตามเดือนและสิทธิ์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเช็คว่าเงินเข้าหรือยังได้จากแอพธนาคารที่ลงทะเบียนไว้รับ

เงินสงเคราะห์บุตรได้อีกทีหนึ่งว่าเงินเข้าตามที่ระบบแจ้งหรือไม่ หากเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมไม่เข้าทำอย่างไร? มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าเมื่อเงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าให้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ ส่งเงินสมทบของเดือนนั้นหรือไม่

โดยในข้อมูลระบุว่า เงินสงเคราะห์บุตรได้เฉพาะเดือนที่นำส่งเงินสมทบ ย้อนหลัง 3 เดือน ถ้าในเดือน เช่นถ้าเดือนมกราคมไม่ได้ส่งเงินสมทบ ก็จะไม่ได้เงินเข้าบัญชีในปลายเดือนเมษายน ลาออก ว่างงาน ขาดส่ง หรือ (สินเชื่อ – การเงิน)

เปลี่ยนจากมาตรา 33 เป็น 39 หรือ ได้งานใหม่ ก็ต้องยื่นเรื่องสงเคราะห์บุตรใหม่ โดยใช้สิทธิบุตรคนเดิม ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่ารอ 3 เดือนเช่นกัน (โหลดแบบฟอร์ม) บัญชีโดนระงับไหม หากมีส่วนที่เราต้องคืนให้สำนักงานแต่เราไม่

ได้คืนอาจถูกระงับ ถ้าไม่มีตามนี้ให้โทรติดต่อประกันสังคม โทร 1506 โดยเราพบความเห็นว่า เงินสงเคราะห์บุตรนั้นมีเงื่อนไขการส่งเงินประกันสังคม เป็นตัวกำหนดว่าจะได้รับสิทธิ์ในแต่ละเดือนไหม

โดยเงินสงเคราะห์บุตรได้เฉพาะเดือนที่นำส่งเงินสมทบ นั้นหมายความว่าในเดือนที่เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมไม่เข้า มีความเป็นไปได้ว่าคุณมีการเปลี่ยนงาน หรือหยุดส่งประกันสังคม (เช่น พักงานไปคลอด) (สินเชื่อ – การเงิน)