6 ขั้นตอน แก้ไขสถานะติดเครดิตบูโร -สินเชื่อเงินกู้

6 ขั้นตอน แก้ไขสถานะติดเครดิตบูโร -สินเชื่อเงินกู้

เนื่องจากเราชำระหมดกับเจ้าหนี้ที่รับซื้อหนี้ของเราจากธนาคารแล้ว แต่สถานะเราในรายงาน เครดิตบูโร ยังเป็น 42 อยู่ อยากจะทำการแก้ไขสถานะเป็นปิดบัญชีได้ไหม โดยการส่งแฟ็กซ์ เอกสารไปทำการแก้ไขได้ไหม ตอนนี้เรา (สินเชื่อเงินกู้)

อยากจะกู้ซื้อบ้านเรารู้ตัวแล้วว่า สิ่งที่เราทำไปในอดีตในการไม่ชำระหนี้มันเป็นอย่างไร เราอยากได้โอกาสแก้ตัว ช่วยบอกเราหน่อยว่าต้องทำอย่างไร” ข้อความลักษณะนี้ได้หลั่งไหลเข้ามาที่แผนกรับเรื่องการ ให้บริการลูกค้าของ (สินเชื่อเงินกู้)

เครดิตบูโรเป็นจำนวนมาก ในช่วงที่ทางการมีโครงการช่วยเหลือผู้คนให้ได้สินเชื่อบ้าน ขณะเดียวกันในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว (2561) ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้ (2562) ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องเหตุ เพราะมาตรการ (สินเชื่อเงินกู้)

ควบคุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (LTV) ผ่านการกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2562 ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้อธิบายและทำความเข้าใจดังนี้…. 6 ขั้นตอน แก้สถานะติดเครดิตบูโร เพื่อให้สามารถ(สินเชื่อเงินกู้)

กู้บ้านได้ BY สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร สถานะ 42 คือ การโอนขายหนี้ให้กับนิติบุคคลผู้รับโอนหนี้ พิจารณาได้ 2 แบบ แบบที่ 1 จ่ายชำระปกติ ไม่ค้างชำระ แบบที่ 2 ค้างชำระ หรือ NPLหมายถึงการที่ตัว(สินเชื่อเงินกู้)

เจ้าของข้อมูลที่เป็นลูกหนี้ ไม่ได้ชำระหนี้ในบัญชีสินเชื่อ แน่นอนว่าต้องเป็นการค้างชำระที่ต่อเนื่อง ยาวนานพอควร และเป็นบัญชีหนี้เสีย (NPL Account) เรียกได้ว่าเจ้าหนี้ตามจนอ่อนอกอ่อนใจ เช่น ค้างชำระเกิน 180 วัน ค้าง(สินเชื่อเงินกู้)

ชำระเกิน 300 วัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อไม่ชำระหนี้ สัญญาไม่เป็นสัญญา ผลตามมาคือการเสียความน่าเชื่อถือในเรื่องวินัยทางการเงินและเสียความน่าเชื่อถือหากจะพยายามก่อหนี้ใหม่อีกครั้ง นานๆ เข้าเจ้าหนี้สถาบันการเงิน(สินเชื่อเงินกู้)

ดังกล่าวก็ขายบัญชีลูกหนี้นั้นออกไปให้กับนิติบุคคลที่รับซื้อหนี้มาบริหารต่อไม่ว่าจะเป็นการตามหนี้ การฟ้องให้ชำระหนี้ เพราะเมื่อเขาซื้อสิทธิเรียกร้องมาแล้วเขาก็ต้องหาตัวลูกหนี้ให้เจอ เจรจาให้ ทีนี้พอจะไปยื่นขอกู้ที่ใหม่โดยยังไม่(สินเชื่อเงินกู้)

ได้ตามไปชำระเจ้าหนี้คนใหม่ที่ซื้อหนี้ของเรามันก็เป็นปัญหาสิว่า เราเป็นคนอย่างไร คนที่กำลังพิจารณาคำขอของเราก็คิดในทางลบไว้ก่อนว่า ถ้าสถานะยังเป็น 42 ก็ต้องถือว่าเป็นหนี้ค้าง เป็นหนี้เสีย และยังไม่มีการชำระหนี้(สินเชื่อเงินกู้)

เขาคงทำใจลำบากที่จะอนุมัติเงินกู้ใหม่ที่เรากำลังยื่นขอในเวลานี้ทางแก้คือต้องไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้คนใหม่ที่ซื้อหนี้ของตัวเราจากธนาคารหรือเจ้าหนี้คนเก่า แล้วเอาเอกสารยืนยันการชำระหนี้ที่เรียกภาษาชาวบ้านว่า “ใบปิดหนี้” มา(สินเชื่อเงินกู้)

แสดงกับสถาบันการเงินคนที่เรากำลังยื่นขอกู้ในปัจจุบัน เพื่อยืนยันว่า ฉันได้ชำระหนี้ที่ค้างไว้นานแล้วนะ ฉันชำระไปเมื่อไหร่ นานแล้วหรือยัง และชำระไปด้วยจำนวนเท่าใด คนที่กำลังพิจารณาคำขอของเราจะเชื่อไม่เชื่อ เราก็บังคับ(สินเชื่อเงินกู้)

เขาไม่ได้จากนั้นท่านควรติดต่อเครดิตบูโร ติดต่อทำไม ติดต่อเพื่อขอปรับสถานะจาก 42 ไปเป็น 43 สำหรับบัญชีนั้น เพื่อเป็นการบ่งบอกชัดๆ ในระบบว่า บัญชีที่เราค้างชำระ ไม่จ่ายหนี้ ถูกขายออกไป เราได้ตามไปชำระหนี้จนหมด(สินเชื่อเงินกู้)

สิ้นแล้ว ไม่มีหนี้ต่อกันแล้ว จริงแท้แล้วคือการเอาเงินไปปิดยอดหนี้ ปิดบัญชีเจ้าปัญหากับเจ้าหนี้คนที่รับซื้อหนี้ไปนั่นเอง เวลาที่คนพิจารณาสินเชื่อเข้ามาดูข้อมูลในระบบก็จะเชื่อถือได้ว่า ตัวเราได้ชำระหนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาหมดไป(สินเชื่อเงินกู้)

แล้วเมื่อเครดิตบูโรได้รับคำขอและเอกสารที่ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการประสานงานตรวจสอบกับสถาบันการเงิน คนที่ขายหนี้ว่าขายจริง คนที่รับชำระหนี้ว่าได้รับชำระจริง และเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสถาบันการเงิน(สินเชื่อเงินกู้)แล้ว

บริษัทจะแจ้งผลให้เราได้ทราบ (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอของเราตามที่กฎหมายกำหนดเอกสารที่ต้องการกรณีที่ตัวเรามีความประสงค์ ยื่นคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้ แก่นิติบุุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว) (สินเชื่อเงินกู้)

เครดิตบูโรขอสงวนสิทธิ์ในการรับเรื่อง โดยจะรับเป็นเอกสารต้นฉบับเท่นั้น ทั้งนี้ตัวเราสามารถยื่นคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งเอกสารประกอบด้วย(สินเชื่อเงินกู้)

แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สามารถ Download จาก www.ncb.co.th สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหนังสือยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชี ลงลายมือชื่อรับรอง (สินเชื่อเงินกู้)

สำเนาถูกต้อง สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 63 ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (สินเชื่อเงินกู้)