สินเชื่อ ‘ทีเอ็มบี แคชทูโก’ ไม่ต้องค้ำ -สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ ‘ทีเอ็มบี แคชทูโก’ ไม่ต้องค้ำ -สินเชื่อเงินกู้

สำหรับสินเชื่อ ธนาคทีเอ็มบี แคชทูโก วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง พิเศษ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไข จุดเด่นของสินเชื่อ แคชทูโก 1.ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 9% สำหรับ 3 เดือนแรก หลังจากนั้น ดอกเบี้ย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ลด 3% ทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ 2.โอนต่างแบงก์ หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางรับเงินได้ทันที 3.พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท 4.ผ่อนชำระนานถึง 5 ปี คุณสมบัติผู้กู้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

สินเชื่อแคชทูโก สำหรับพนักงานทั่วไป 1.ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีจนไม่เกิน 60 ปี 2.ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำรับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อย 4 เดือน สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว 1.ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีจนไม่เกิน 60 ปี 2.ผู้กู้ต้องมรรายได้ประมาณการต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป 3.ผู้กู้ต้อง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ) วิธีสมัครสินเชื่อแคชทูโก จากธนาคารทีเอ็มบี 1.เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคาร tmb เพื่อสมัครสินเชื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

2.กรอกรายละเอียดให้ครบหรือดูตัวอย่างตามรูปภาพ จากนั้นกด สมัคร 3.หากสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วจะขึ้นรูปแบบด้านบน จากนั้นท่านก็รอทางธนาคาร ติดต่อกลับมาได้เลย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

อัตราดอกเบี้ย – สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll)

ระยะเวลาชำระเงินกู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยนานถึง 1 – 5 ปี เอกสารประกอบการสมัคร ผู้มีรายได้ประจำ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) 3.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้า

บัญชี) 4.กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 5.สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน 1.กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2.กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 3.กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ /

ทะเบียนการค้า 4.สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 5.สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ที่มา : https://www.moneyguru.co.th/