5 สินเชื่อกู้บ้านจาก ‘ธอส.’

5 สินเชื่อกู้บ้านจาก ‘ธอส.’

ธอส. ส่ง 5 สินเชื่อกู้บ้านใหม่ ดอกเบี้ยต่ำ จับกลุ่มพนักงานประจำ และฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ 25,000 บาทขึ้นไป กู้ 1 ล้านผ่อนแค่ 3,600 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม นายฉัตรชัย ศิริไล

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ให้ได้มีที่อยู่อาศัย

เพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น ธอส.ได้เตรียมกรอบวงเงินอีก 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่ม Business Solution ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบ

พลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House) – อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี – ปีที่ 2 เท่ากับ

MRR-3.40% ต่อปี – ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี – เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่านั้น (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) – กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค.64

2. โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก

รวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น – อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี – ปีที่ 2 เท่ากับ

MRR-3.40% ต่อปี – ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี – เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81% ต่อปี – กรณีกู้ 2,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค.64

3. โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง

ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนด – อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี – ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-

3.05% ต่อปี – ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี – เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี – กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค.64

4. โครงการสินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท – ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี – ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี

– ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี – เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55% ต่อปี – กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน ส่วนอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป – ปีที่ 1 เท่ากับ

3.00% ต่อปี – ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี – ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี – เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี – กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค.64

5. โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง

– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี – ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี – กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่

30 ก.ค.64 อย่างไรก็ตาม การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส. ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต หรือ Payment Shock

อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% ต่อปี โดย MRR ของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่

6.150% อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียง 2.75% ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท ทั้งนี้ ถือเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้

ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้

ที่มา : https://www.thairath.co.th