ตารางเงินเข้าเดือนเม.ย. ‘บัตรคนจน’ – สินเชื่อเงินกู้

ตารางเงินเข้าเดือนเม.ย. ‘บัตรคนจน’ – สินเชื่อเงินกู้

เช็คเลย! ตารางเงินเข้า ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เมษายน 2564 ความช่วยเหลือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” ของเดือนมีนาคม 2564 -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้จบลงแล้ว โดยผู้ถือบัตรฯ รับไปจุก ๆ 11 รายการ 7 วัน เพราะฉะนั้นเรามานับถอยหลังสู่ความช่วยเหลือเดือนใหม่ เมษายน 2564 กันดีกว่า แต่ผู้ถือบัตรฯ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

คงต้องทำใจว่า ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564 จะมีความช่วยเหลือลดลง เพราะวงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาทและโครงการเราชนะ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม
บริจาค

ได้สิ้นสุดไปแล้ว ตารางเงินเข้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เมษายน 2564 สำหรับตารางเงินเข้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เมษายน 2564 จะมีทั้งหมด -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

6 รายการ ดังนี้ วันที่ 1 เมษายน 2564 1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้ ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน 2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วม -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

รายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ วันที่ 18 เมษายน 2564 4.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคน -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 5.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 6.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา :  www.thebangkokinsight.com