เปิดให้ข้าราชการเกษียณกู้สินเชื่อบุคคล

เปิดให้ข้าราชการเกษียณกู้สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี​​​ แม้เกษียณแล้ว
ก็ยังกู้ได้ ข้าราชการบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ วันนี้ ZA.IN.TH จึงจะมารีวิวสินเชื่อบุคคลตัวนี้กัน สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาการ ชำระคืนที่แน่นอน (Loan) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิ

ในบำเหน็จตกทอด มาค้ำประกันการกู้กับธนาคาร ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร เพื่อความสะดวกในการชำระหนี้กรมบัญชีกลาง
จะเป็นผู้ทำ หน้าที่หักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย นำส่งให้ธนาคารทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากผู้กู้เสียชีวิต หรือ ผิดนัดชำระหนี้(เงินบำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลาง
จะนำเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้คืนธนาคาร จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย แม้เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้ ข้าราชการบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่าย

ได้ตามความต้องการ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอด ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ผ่อนสบาย ๆ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.15% ต่อปี สามารถโปะหนี้ก่อนครบกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ การชำระค่างวด
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดละเท่าๆ กันทุกเดือน โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน

จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้(เงินบำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระ
หนี้ปิดบัญชีเงินกู้ คุณสมบัติและเอกสารการสมัครสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย สัญชาติ ไทย ไม่จำกัดอายุผู้กู้ เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนชัดเจน (รับรองสำเนาถูกต้อง) เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านกรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ) ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด / ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดส่วนเพิ่ม (ถ้ามี)
ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามโดยประทับตรากรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังด้วยหมึกสีแดง