‘ม.33’ ยืนยันสิทธิ 3 ช่วง – สินเชื่อเงินกู้

‘ม.33’ ยืนยันสิทธิ 3 ช่วง- สินเชื่อเงินกู้

‘ม33เรารักกัน’ ยังยืนยันสิทธิได้ ทำตามขั้นตอนแล้วรับเลยเยียวยา 2000 บาท วันนี้ (29 มี.ค.) โครงการ ม33เรารักกัน โอนวงเงินเยียวยา -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โควิด-19 งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท โดยเมื่อรวมกับงวดแรกแล้วรวมเป็นวงเงิน 2000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะได้รับวงเงินเยียวยาดังกล่าว -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียน ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์และกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ม33เรารักกัน แต่ยังไม่ได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กดยืนยันสิทธิก็ไม่ต้องตกใจ เพราะยังสามารถกดยืนยันสิทธิได้อยู่ โดยหากกดยืนยันสิทธิตั้งแต่วันนี้ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 จะได้รับ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วงเงินเยียวยาก้อนแรก 2000 บาทตามเงื่อนไขโครงการฯ ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” แบ่งยืนยันสิทธิ 3 ช่วง ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร ม33เรารักกัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทางระบบออนไลน์แล้ว จะต้องกดยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งการยืนยันตัวตนจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงและมีการจ่ายวงเงินเยียวยาไม่เหมือนกัน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ดังนี้ ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ในครั้งแรก -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วันที่ 22 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com