สิทธิพิเศษ 6 รายการ ‘บัตรคนจน’ – สินเชื่อเงินกู้

สิทธิพิเศษ 6 รายการ ‘บัตรคนจน’ – สินเชื่อเงินกู้

“บัตรคนจน” รับ 6 ความช่วยเหลือ ตลอดในเดือนเมษายน วันที่ 1 เมษายน 2564 1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กดเงินสดได้ ประกอบด้วย ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะได้รับสิทธิ์ทุกคนค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วันที่ 18 เมษายน 2564 1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปา -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2. ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

3. เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และ 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา: www.thebangkokinsight.com