เปิดให้กู้ เงินกู้สินเชื่อ 5 โครงการ

เปิดให้กู้ เงินกู้สินเชื่อ 5 โครงการ

5 ‘สินเชื่อ’ ธนาคาร ‘ออมสิน’ เยียวยาโควิดรอบใหม่ เริ่มลงทะเบียน 15 ม.ค.นี้ รายละเอียดพร้อม! “ออมสิน” เปิดให้กู้เงินกู้ “สินเชื่อ” 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs

และ ผู้ประกอบการรายย่อย เยียวยาโควิดรอบ2 ลงทะเบียนขอกู้เงินกู้สินเชื่อได้ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 30 มิ.ย.64″ธนาคารออมสิน” เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินใต้กำกับกระทรวงการคลัง

ที่ขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ “โควิด-19” สำหรับการระบาดในระลอกใหม่นี้ “ออมสิน” ได้ขยายระยะเวลาการให้ “สินเชื่อเงินกู้” 5 โครงการ ที่บาง

โครงการเคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว กลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวม “สินเชื่อเงินกู้”

ธนาคารออมสินที่จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียน 15 ม.ค. 64 ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 1. สินเชื่อเงินกู้

ฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินกู้เบื้องต้น สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ – สินเชื่อเงินกู้

ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เงื่อนไขสินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้สินเชื่อเงินกู้

ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เป็นลูกค้าสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระสินเชื่อเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระสินเชื่อเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ – สินเชื่อเงินกู้

เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก วงสินเชื่อเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ไม่ต้องค้ำประกัน – สินเชื่อเงินกู้

ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้สินเชื่อเงินกู้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

3. SMEs มีที่ มีเงิน คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย – สินเชื่อเงินกู้

แหล่งที่มา :  www.bangkokbiznews.com