สินเชื่อกองทุนผู้สูงอายุ ให้ทุนไปทำอาชีพ

สินเชื่อกองทุนผู้สูงอายุ ให้ทุนไปทำอาชีพ

“กองทุนผู้สูงอายุ” ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
ภารกิจของ กองทุนผู้สูงอายุ เมื่อดูกันที่กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุที่ผ่านมา ก็เป็นไปเพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน 2. สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสำหรับองค์กรผู้สูงอายุ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

3. การให้ทุนประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ 4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้กู้เงินปลอดดอก หนุน “ผู้สูงอายุ” มีอาชีพ หนึ่งในพันธกิจ ที่หลายๆ คนอาจไม่ทราบ ก็คือ ผู้สูงอายุ หรือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สามารถยื่นขอกู้เงินปลอดดอกเบี้ย 3 ปี เพื่อนำเงินไปทำทุนประกอบอาชีพได้ด้วย โดยสามารถกู้ได้ ทั้งเป็นรายบุคคล จนถึงกู้ในนาม “กลุ่ม” และ “โครงการ” รายละเอียดดังนี้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

1. การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ แบ่งเป็น 1) โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
2) โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท 3) โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป 2. การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท 2) การกู้ยืมรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดทุกเดือน ระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย คุณสมบัติ – เงื่อนไข การกู้
เกี่ยวกับเงื่อนไข และ คุณสมบัติผู้กู้ รวมถึงผู้ค้ำประกันนั้น ทาง กองทุน ได้ตั้งเกณจะคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็นและมีความสามารถในการประกอบอาชีพ คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน มีดังนี้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

– ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 1. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้5. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัด
เดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม 7. ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/917051