‘คปภ.’ เปิดสินเชื่อใหม่ ประกันไซเบอร์

‘คปภ.’ เปิดสินเชื่อใหม่ ประกันไซเบอร์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบสินเชื่อประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดยการสนับสนุนให้บริษัท

ประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการที่ตอบโจทย์ทุกมิติความเสี่ยงและความต้องการ รวมถึงกำลังซื้อของประชาชน ตลอดจนช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบการชำระเงินแบบอีเพย์เมนต์ (E-Payment) และระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

ทำให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินและทำธุรกรรมสินเชื่อต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น
รวมถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น เพื่อให้

ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าออนไลน์

สำนักงาน คปภ. ขอแนะนำประชาชนให้นำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงกรณี เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว
โดยนายทะเบียนประกันภัย ได้เห็นชอบแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล ของบริษัทสินเชื่อประกันวินาศภัยไปแล้ว จำนวน 5 บริษัท

ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและความคุ้มครองที่เลือกซื้อ โดยมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 200 บาท จนถึง 1,000 กว่าบาทต่อปี

และหลายบริษัทอยู่ระหว่างจัดแผนสินเชื่อประกันภัยให้สามารถเลือกซื้อได้ สำหรับความคุ้มครองของการประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 8 แบบความคุ้มครองหลัก ๆ
ดังนี้ความคุ้มครองแบบที่ 1 การถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต ความคุ้มครองแบบที่ 2 การถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองแบบที่ 3 การถูกกลั่นแกล้งทางอินเตอร์เน็ตโดยการกระทำจากบุคคลภายนอก ความคุ้มครองแบบที่ 4 การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเตอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
ความคุ้มครองแบบที่ 5 การคุกคามทางอินเตอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก ความคุ้มครองแบบที่ 6 การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต กรณีถูกหลอกลวงให้สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

และชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายแล้ว แต่ผู้ขายไม่จัดส่งสินค้าให้ภายในเวลาที่กำหนด ความคุ้มครองแบบที่ 7 การขายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ต ความคุ้มครองแบบที่ 8 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเตอร์เน็ต-สินเชื่อ