‘บัตรคนจน’ กดเงินสดใชได้เลย 1,000-สินเชื่อ

‘บัตรคนจน’ กดเงินสดใชได้เลย 1,000-สินเชื่อ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอเลย พรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2564 รัฐบาลจะโอนความช่วยเหลืออีก 2 รายการเข้าบัตรฯ คือค่าน้ำฟรี

และค่าไฟฟรี ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ โดยผู้ถือบัตรฯ ทุกคนสามารถรับความช่วยเหลือนี้ เพียงแต่ต้องลงทะเบียน และทำตามเงื่อนไข
เท่านั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด พรุ่งนี้ 18 มีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือ-สินเชื่อ

2 รายการเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ดังนี้ 1. ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิต้องสำรอง
จ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงิ นสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ-สินเชื่อ

มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ 2. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน

230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท
และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล-สินเชื่อ

และทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี ซึ่งกระทรวงการคลังโอนเงินให้ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” 1 มีนาคม 2564 แบ่งเป็น
วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน พร้อมเงินพิเศษอีก คนละ 500 บาท ที่รัฐบาลมอบให้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม-สินเชื่อ

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) นอกจากนี้ ยังมีเงินจากมาตรการ “เราชนะ” ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ในเดือนมีนาคม อีก 4 งวด งวดละ 1,000 บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กระทรวงการคลังโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยเงินที่ได้ประจำเดือนมีนาคม
แบ่งเป็น วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน พร้อมเงินพิเศษอีก คนละ 500 บาท ที่รัฐบาลมอบให้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม-สินเชื่อ