สินเชื่อเงินกู้ ‘กรุงไทย’ Smart shop

สินเชื่อเงินกู้ ‘กรุงไทย’ Smart shop

Krungthai sSME Smart shop “ร้านดี ชีวิตดีขึ้น” เราพร้อมสนับสนุน กู้ได้ แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเงินกู้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ จุดเด่น
สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน) กรณีขอสินเชื่อเงินกู้ใหม่-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินกู้เบื้องต้น-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการเครื่อง EDC หรือ Application ถุงเงินประชารัฐ, เป๋าตุงกรุงไทย เช่น ผู้ประกอบการ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, โครงการชิมช้อปใช้ เป็นต้น มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน,-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย ประเภทสินเชื่อเงินกู้ วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วงสินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G) วงเงินและระยะเวลากู้*
วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท/ราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย* อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% หลักประกัน*-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสินเชื่อเงินกู้นี้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ถือเป็นการช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการรายย่อย เหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เสี่ยงในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้
ได้มีมาตรการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐออกมาแล้วในโครงการ ชิมช้อปใช้ ที่จะให้ร้านค้าดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ถุงเงิน ประชารัฐ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เพื่อรับเงินจากลูกค้าที่มีแอพลิเคชั่น เป๋าตัง กรุงไทย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้เหล่าผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

นอกจากนี้การที่ทางกรุงไทยได้เปิดสินเชื่อเงินกู้ Krungthai sSME Smart shop “ร้านดี ชีวิตดีขึ้น” นี้ด้วยนั้น ยังช่วยให้เหล่า-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ นำเงินกู้ยืมส่วนนี้ไปลงทุน หรือพัฒนาร้านค้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสองต่อจากทางภาครัฐ และสถาบันทางการเงินของรัฐ

ที่มา : https://sme.krungthai.com/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=PRODUCT&cateId=2&itemId=154