สินเชื่อเงินกู้บ้าน เพื่อคนถือ ‘บัตรคนจน’

สินเชื่อเงินกู้บ้าน เพื่อคนถือ ‘บัตรคนจน’

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ วัตถุประสงค์การยื่นกู้ สินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ วงเงิน สำหรับสินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วย
สำหรับซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วย โดยกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ดังนี้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับลูกค้ารายย่อย ไม่เกิน 50% ลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) ไม่เกิน 80% ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 30 ปี กรมธนารักษ์พิจารณา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้โดยระยะเวลาตามสัญญาเช่า ระหว่างกรมธนารักษ์กับผู้เช่า มีกำหนดระยะเวลาเช่า
ไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แห่งละ 1,900 บาท วงเงิน 500,001 – 3,000,000 บาท แห่งละ 2,800 บาท ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

คิดอัตราค่าจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท คุณสมบัติ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน
(Gross Income) ประชาชนทั่วไป โดยให้พิจารณาสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ที่ขอร่วมโครงการ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบตามที่เสนอนี้ เอกสาร เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ เอกสารหลักประกัน สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุที่จดทะเบียนสัญญาเช่านานปีบนที่ดินราชพัสดุ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.ghbank.co.th/product-detail/baan-dhanarak-pracharath