‘ธกส.’ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

‘ธกส.’ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มาพร้อมระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมโครงการนี้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปจนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
สามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือสมัครผ่านโปรแกรม line ก็ได้เช่นกัน คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อเงินกู้พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ และ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ำ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และเดินทางกล์บภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือน
เป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และ ยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างเน็ตแฉน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และกู้ได้เฉพาะ โครงการนี้เท่านั้น) มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขาใกล้บ้านท่าน ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่านไลน์ กดเพิ่มเพื่อนกับ Line Baac Family หรือ สแกนได้ที่รูปด้านบน-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู ขอสินเชื่อเงินกู้ New Gen Hug บ้านเกิด / พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและหมายเลขอ้างอิง จากนั้นรอรับนัดหมายจากสาขา-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
ในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไป กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วงเงินสินเชื่อเงินกู้ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท การชําระคืน ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 – 3 : ร้อยละ 0 ต่อปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่านร้อยละ 6.50 ต่อปี) หลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อเงินกู้ ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่อยู่อาศัยอํานองเป็นประกันหนี้
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจํานอง ให้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ําประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ใช้บุคคลธับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตาม โครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : www.moneyguru.co.th/personal-loan/articles/สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพพย